• کارشناسی
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری

نقشه برداری 1 و عملیات گروه مهندسی عمران

دستورالعمل پروژه عملیفرم قرائت زاویه به روش کوبل
فرم ترازیابی و قرائت زاویهفرم برداشت تاکئومتری1
فرم گزارش نقشه‎برداری و عملیاتدرس۲

نقشه برداری و عملیات گروه برنامه ریزی شهری

راهنمای نگارش در ورد
بخش های مهم و مرتبط کتاب 
DWG

نقشه برداری و عملیات گروه شهرسازی

راهنمای نگارش در ورد
بخش های مهم و مرتبط کتاب 
DWG

نقشه برداری و عملیات گروه معماری

عملیات نقشه ‎برداری معماری
راهنمای نگارش در ورد
بخش های مهم و مرتبط کتاب 
DWG

 

فتوگرامتری

 

دستورالعمل پروژه عملی

مبانی GIS

کارآموزی

دستورالعمل کارآموزی (Dr Effati)

پروژه راه

راهنمای درس پروژه راهسازی 

محاسبات نرم

کاربرد رایانه در راهسازی

سمینار

استناددهی به روش APA
دستورالعمل گزارش سمینار

پایان نامه

محاسبات نرم